Dotacje na OZE dla przedsiębiorców z małopolski (w ramach MROP 2014-2020)

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedsiębiorcy z województwa małopolskiego będą mogli otrzymać dotacje na inwestycje związane z wprowadzeniem OZE.

 

Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.4.4 – w ramach tego poddziałania będzie można uzyskać dotacje na inwestycje w MŚP dostarczające urządzenia i instalacje finalne niezbędne do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wsparcie przeznaczone będzie na: urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych; inwestycje w zakresie budowy/rozbudowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw (ukierunkowane wyłącznie na produkcję paliw drugiej i trzeciej generacji).

 

Wsparcie przeznaczone będzie na rozwój urządzeń wytwarzających:

- energię elektryczną z wiatru, wody, biogazu i biomasy,

- ciepło przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,

- energię elektryczną i ciepło w kogeneracji,

- biokomponenty oraz biopaliwa.

 

Dotacje przeznaczone będą dla firm funkcjonujących ponad 24 miesiące.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 25 mln PLN

Beneficjent: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

 

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa

Beneficjenci: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa inwestujące w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w nim OZE.

 

Zakres wsparcia:

- głęboka modernizacja energetyczna budynków,

- inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,

- kompleksowy projekt obejmujący: modernizację energetyczną budynków; inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,

- rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego.

 

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, którego przedmiotem jest:

- ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

- wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku,

- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji (budowa nowych instalacji).

 

Ważne: obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizację będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa.

 

Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji – w ramach modernizacji energetycznej lub zastosowania OZE (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda, ciepło odpadowe), a także wprowadzania systemów zarządzania energią.

Rodzaje projektów objętych wsparciem, np.:

- zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji,

- wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji,

- przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,

- wprowadzenie systemów zarządzania energią.

 

Budownictwo energooszczędne i pasywne:

- wsparcie to będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym, pilotażowym,

- projekty takie będą miały na celu szerzenie wiedzy na temat korzyści ekonomicznych wynikających z zastosowania tego rodzaju rozwiązań w budownictwie przy jednoczesnym promowaniu ich z punktu widzenia ochrony klimatu.

 

Kryteria ocen projektów:

- kryterium efektywności kosztowej oraz osiągniętych efektów (koncepcja opłacalności),

- efekty ekologiczne przeprowadzonej inwestycji (np. redukcja emisji CO2, ograniczenie innych zanieczyszczeń środowiska),

- preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania,

- ocenie będzie poddawany także charakter demonstracyjny projektów i możliwość wykorzystania wprowadzonych w nich rozwiązań przez innych przedsiębiorców.

 

Terminy naborów: od IV kw. 2015 r.

Konkursy będą ogłaszane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

więcej ... zwiń ...