Audyty energetyczne dużych przedsiębiorstw – obowiązki firm w świetle ustawy z maja 2016 r.

1 października 2016 roku weszła w życie Ustawa o efektywności energetycznej z 20.05.2016 r., która zobowiązuje duże firmy do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Ustawodawca przewidział również sankcje za niewywiązanie się z nałożonego obowiązku.

 

Szczegółowe obowiązki przedsiębiorstwa określa rozdział 5 Ustawy o efektywności energetycznej.

 

Czym jest audyt energetyczny?

Art. 37. 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;

2) zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;

3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

3. Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa, przez 5 lat.

 

Kto przeprowadza audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza (art 36 pkt 3):

1) podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu;

2) ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

 

Firmy zobowiązane do przeprowadzenia audyty energetycznego

Ustawa określiła obowiązek przeprowadzania raz na 4 lata audytu energetycznego dużego przedsiębiorstwa (z wyjątkiem przypadków opisanych w art 36 pkt 2).

 

Duże przedsiębiorstwo:

-zatrudnia 250 i więcej pracowników oraz

-jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 43 milionów euro.

 

Art. 36. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.7)), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104−106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.

 

Sankcje za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Określa je rozdział 6 Ustawy o efektywności energetycznej. Nieprzeprowadzenie audytu może skutkować karą pieniężną w wysokości do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

 

Oferta BDE

BDE Agifa oferuje wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami. Ponadto oferujemy doradztwo związane z wdrażaniem zaproponowanych rozwiązań, optymalizacją energetyczną i innymi działaniami poprawiającymi efektywność energetyczną

BDE Agifa posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Zapraszamy do zakładki Realizacje.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym specjalistą, który udzieli szczegółowych informacji nt. audytu,  cen wykonania, itp. Tel. 609 567 874.

 

 

więcej ... zwiń ...