„Na Fali Podkarpackiej Energii” - projekt UE dla firm z podkarpacia

Od lipca 2013 r. Biuro doradztwa energetycznego Agifa bierze udział w realizacji projektu „Na Fali Podkarpackiej Energii”, w ramach którego świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem.

Projekt „Na Fali Podkarpackiej Energii” realizowany jest przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Skierowany jest on do przedsiębiorstw, zainteresowanych ograniczeniem energochłonności, kosztów energii, pragnących zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko naturalne oraz rozważających inwestycje w odnawialne źródła energii.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2103. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka doradztwa

W ramach realizowanego projektu świadczone są usługi doradcze w zakresie zmniejszenia energochłonności w przedsiębiorstwach. Doradztwo dotyczy optymalizacji rozwiązań związanych z zarządzaniem energią, energochłonnością oraz rozwiązań wpływających na ochronę środowiska. Ograniczenia energochłonności doszukujemy się w m.in. w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, układach chłodniczych, sprężonego powietrza, wytwarzania i obiegu pary, funkcjonowaniu napędów elektrycznych oraz systemów ciepłowniczych.

Świadczone w ramach projektu usługi doradcze przebiegają w czterech etapach:

  1. Doradztwo techniczne w zakresie zarządzania energią i optymalizacji rozwiązań związanych z poborem energii
  2. Doradztwo finansowe
  3. Doradztwo prawne
  4. Doradztwo w zakresie zarządzania

Efekty: 

Dla każdego przedsiębiorstwa objętego wsparciem zostanie opracowane studium techniczno-ekonomiczne w zakresie wdrożenia rozwiązań ograniczających energochłonność, optymalizacji rozwiązań z zakresu zarządzania energią i wpływających na ochronę środowiska.

 

Dofinansowanie

Udzielone wsparcie w postaci usług doradczych stanowi pomoc de minimis dla Beneficjenta Pomocy. Oznacza to, że świadczone w ramach Projektu usługi doradcze dofinansowane są w 100%, a Beneficjent Ostateczny nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu prywatnego.

 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

Z oferowanych w ramach Projektu usług doradczych mogą skorzystać przedsiębiorstwa produkcyjne, spełniające łącznie następujące warunki: 

1.posiadające status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Małe przedsiębiorstwo to takie przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

oraz

 

2.prowadzące działalność gospodarczą i mające siedzibę lub zarejestrowany oddział na obszarze województwa podkarpackiego

3.których działalność nie dotyczy:

4.nie pozostające pod zarządem komisarycznym, nie znajdujące się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego czy postępowania naprawczego

5.na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem

6.łączna kwota przyznanej przedsiębiorstwu pomocy de minimis  w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczyła 200 tys. EUR. Lata, które w tym celu należy brać pod uwagę, to lata budżetowe stosowane przez podmiot gospodarczy do celów podatkowych. Stosowny okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis (w tym przypadku pomocy w formie usług doradczych) należy ustalić łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych

7.deklarują wdrożenie wypracowanych w czasie doradztwa rozwiązań w całości lub w części w ciągu 9 miesięcy od jego zakończenia (Wystarczy rozpocząć wdrożenie tylko jednej z zalecanych rekomendacji, wypracowanych w porozumieniu z przedsiębiorstwem. Regulamin nie określa stopnia wdrożenia rekomendacji. Szczegółowe informacje można nt. tego kryterium można uzyskać w Biurze Projektu). 

 

Formy przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są wyłącznie w oparciu o formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik 2 do umowy szkoleniowej wraz z niezbędnymi załącznikami:

Regulamin projektu oraz inne niezbędne dokumenty rekrutacyjne zamieszczone są na stronie Projektu: www.podkarpackaenergia.org.pl

Zapraszamy do udziału w Projekcie!

www.podkarpackaenergia.org.pl

Konsultant:

Krystian Daniel

 tel. kom. 789 486 970

krystian.daniel@agifa.pl

 

więcej ... zwiń ...