1,46 mld euro z UE na promocję odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w latach 2014-2020

W latach 2014-2020 Polska otrzyma z UE 82,5 mld euro. Podmioty zainteresowane poprawą efektywności energetycznej oraz wdrożeniem rozwiązań opartych na OZE w ramach tej perspektywy finansowej będą mogły starać się o wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), na który przeznaczono 27,5 mld euro.

Wsparcie w tym zakresie udzielane będzie w ramach I osi priorytetowej: Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, na którą alokacja środków wyniosła 1,46 mld euro. Instytucja pośrednicząca tej osi priorytetowej jest Ministerstwo Gospodarki, natomiast instytucje wdrażające to:

-Priorytet Inwestycyjny 4.1:w zakresie wsparcia wytwarzania OZE – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska; w zakresie budowy oraz rozbudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i sieci dystrybucyjnej - Ministerstwo Gospodarki

-Priorytet Inwestycyjny 4.4 Ministerstwo Gospodarki

-Priorytet Inwestycyjny 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

 

Poniżej znajduje się szczegółowy opis priorytetów inwestycyjnych I osi priorytetowej: Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej:

 

Priorytet inwestycyjny 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii

Wsparcie w szczególności przeznaczone będzie na budowę oraz rozbudowę:

-lądowych farm wiatrowych;

-instalacji na biomasę;

-instalacji na biogaz;

-sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego a także w ograniczonym zakresie, jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej.

Beneficjenci:m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracji rządowej oraz podległe im organy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

 

Priorytet inwestycyjny 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa

W ramach Programu przewiduje się, że wsparcie inwestycyjne skierowane będzie głównie do przedsiębiorców dużych. Interwencja ta będzie komplementarna z programami regionalnymi, gdzie wsparcie będą mogły otrzymać MŚP.

W ramach działań związanych z efektywnością energetyczną planuje się, że wsparcie będzie udzielane w zakresie zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji, a także wprowadzanie systemów zarządzania energią. Ponadto wsparciem może zostać objęta budowa własnych instalacji OZE, jak również zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii. Instalacje OZE będą kwalifikowane wyłącznie wtedy, kiedy będą stanowiły integralną część systemu produkcji czy funkcjonowania przedsiębiorstwa. W przypadku takich inwestycji, poza audytami i systemem doradztwa, zastosowanie będą miały instrumenty inżynierii finansowej. Ponadto wspierane projekty mogą przyczynić się do stworzenia systemu produkcji w przedsiębiorstwie uwzględniającego zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów.

Wsparcie obejmie następujące obszary:

-modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;

-modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach;

-zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie;

-budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji OZE;

-zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, w tym termomodernizacji budynków;

-wprowadzania systemów zarządzania energią, przeprowadzania audytów energetycznych (przemysłowych).

Beneficjenci:przedsiębiorcy

 

Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Wsparcie skierowane będzie głównie na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym również w zakresie związanym m.in. z ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła oraz podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE, wprowadzenie systemów zarzadzania energią. W budynkach powinny być stosowane instalacje OZE, które będą zapewniały przynajmniej częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię w tych budynkach, pełniąc jednocześnie rolę demonstracyjną i edukacyjną.

Przewiduje się wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

-ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

-przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;

-budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła;

-instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,

-instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;

-instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Działania te mogą być prowadzone w koordynacji z realizacją projektów z zakresu modernizacji sieci ciepłowniczych oraz rozwoju wysokosprawnej kogeneracji prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i chłód.

Beneficjenci:m.in.jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracji rządowej oraz podległe im organy, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

 

Priorytet inwestycyjny 4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia

Wsparcie obejmie następujące obszary:

-budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana transformatorów;

-kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii,

-inteligentny system pomiarowy - (wyłącznie jako element budowy lub przebudowy w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych dla rozwoju OZE i/lub ograniczenia zużycia energii).

Beneficjenci: przedsiębiorcy

 

Priorytet inwestycyjny 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych

Wsparcie będzie ukierunkowane m.in. na projekty takie, jak:

-budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą;

-wymiana źródeł ciepła.

Działania te mogą być prowadzone w koordynacji z realizacją projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i chłód.

Beneficjenci:m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracji rządowej oraz podległe im organy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

 

Priorytet inwestycyjny 4.7 Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną

Wsparcie skierowane będzie na budowę lub rozbudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowę jednostki wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Wspierane będą również projekty wykorzystujące OZE. Ponadto planuje się, że wsparcie zostanie skierowane na budowę przyłączeń do sieci ciepłowniczej dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepła w skojarzeniu, w tym i z OZE. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji oraz sieci będzie mógł następować w koordynacji z realizacją projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

Wsparcie obejmie następujące obszary:

-budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu;

-budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE;

-budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu;

-budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE;

-budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego.

Beneficjenci:m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracji rządowej oraz podległe im organy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

 

 Opracowano na podstawie: Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, https://www.pois.gov.pl/2014_2020/Documents/01_pos_14_20_po_konsultacjach_102013.pdf, 4.12.2013.

 

 

więcej ... zwiń ...