Dofinansowanie instalacji OZE dla osób fizycznych i jednostek samorządowych - Program Prosument

NFOŚiGW uruchomił program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, w ramach, którego jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, mogą starać się o dofinansowanie (dotacja, pożyczka) na wdrożenie rozwiązań z zakresu OZE. Program wdrażany jest w latach 2014-2020. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Szczegóły www.nfosigw.gov.pl.

W kontekście tego programu nasza firma oferuje beneficjentom przygotowanie opracowań diagnozujących aktualny stan i wskazujących możliwości wdrożenia potencjalnych rozwiązań z zakresu OZE w wybranych obiektach, w szczególności: studiów wykonalności inwestycji, studiów poprawy efektywności energetycznej, audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznych. Ww. dokumenty są podstawowym załącznikiem wymaganym przy składaniu wniosków o dofinansowanie konkretnych inwestycji w ramach programu „Prosument”. Pomagamy również sporządzić sam wniosek do NFOŚiGW.

Krótki opis programu „Prosument”:

Program opiera się na dofinansowaniu działań sprzyjających ograniczeniu lub uniknięciu emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Pożyczka/dotacja na w.w. działania jest udzielana w pełni przez NFOŚiGW, beneficjent biorący udział w programie nie może korzystać z innych form wsparcia czy pomocy materialnej na realizację innowacji niż środki oferowane przez  NFOŚiGW. Pożyczka/dotacja udzielana jest z oprocentowaniem wysokości 1% na okres maksymalnie 15lat od daty planowanej pierwszej transzy wypłaty pożyczki.

 

Budżet ogólny:

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 150 000 tys. zł.

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 150 000 tys. zł.

Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 450 000 tys. zł ze środków NFOŚiGW.

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 450 000 tys. zł.

 

Rodzaje przedsięwzięć:

Finansowaniu podlegać będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do

produkcji ciepła i energii elektrycznej:

a) źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

b) pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

c) kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

d) systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,

e) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,

f) mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

 

Procedura wyboru:

1. Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji rozpatrywane będą w trybie ciągłym, w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego limitu środków.

2. Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki składany jest równocześnie z wnioskiem w formie dotacji.

3. Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielenia dofinansowania określają wewnętrzne regulacje NFOŚiGW.

4. NFOŚiGW przeprowadzi okresowe oceny efektów i uwarunkowań programu. Wyniki oceny mogą być podstawą do zmiany zapisów programu.

 

więcej ... zwiń ...